Er bin tiden in tiden

Schruauwen trog Dyami Millarson

Et folt net mei for lytse taaltsjys om yn deuze grette wrôd te oerlibjen, mar froeger ha jo dot ik oltyt dien, in derom leauw ik dot jo dot noe ik wol goed konne os de praters fon di taaltsjys ried witte mei de nie tiid.

De wrôd is roeg, wae him net rêdt is sloeg. Et geet om oerlibjen fon taaltsjys in Roggen hat seid yn syn wêdenboek dot os et Aasters dead geet, don is et folk os folk er net mear; taal is wot uus meienkorm un folk makket.

Taaltsjys konne wis rêd worre os de praters ynsjean dot et wrôdwide web for har taaltsjys krek un útkomst wêze konne soaë; dit is nog net olle praters dúdlik. Nie ruwen bin et best om hêd mei te werkjen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s