Wi motte et olderstringst for uusself wêze

Schruauwen trog Dyami Millarson

Olle stikjys fon uus monsterje, dot sol ginien for uus dwaan! Wi mot so hêd os un bikkel wêze for uusself in gin lichting jaan. Wi kon fonself net tosjean ho uus stikjys nog so fol os un aai bin mei fekeade in slimme dingen. Oaren sol uus wol net bistean konne mei et neisjean omdot jo der gewoan gin tiid for ha. Jo sol uus huus ik net for uus heendol schienmaitsje, wi mot self sorgje dot uus huus er goed bi steet. Sodwaande mot wi self ol et neisjeanwerk dwaan om te sorgjen dot uus stikjys er goed bi stean. Wi kon et net oan oaren oerlitte. Et neigeslacht kon et ik net for uus dwaan. Et begrip dot wi olles self dwaan mot is wis et oldertbelangrykst for uus werk. Wi stean er olheel self for in gin hoen steet uus bi.

Fanline jier schruauwen wi minder os noe in wie er ik minder neisjeanwerk. Dut jier is er folle mear te dwaan. Wi ha et gelok mei dot de lêzers un stik mearet binne. Et blog begint oprucht form oan te nimmen. Schruwen for un blog is krek os et bewerkjen fon et lôn. Et is ommatteljen. Wi mot et lôn omploeie mei ôde ruwen ear wi nie ruwen keapje kon. Der bedoel ik mei dot wi noe net de lêste en bêste fodelen betalje kon om uus blog makliker bewerkber te maitsjen. Et is net oas. Wi mot et lôn mei de ôde ruwen mar omploeie.

Wannear wi et lôn bewerkje, mot wi string for uusself wêze. Wi kon net omlummelje in omrinne in omswolke, mar wi mot ommattelje in ik omscharrelje in omsjouwje om nei te sjean wot wi nog oan et lôn dwaan kon. Et lôn ploeit net himself. Sodwaande mot wi hêd for uusself wêze in seze: Noe mot er gewoan werket worre. Os wi tinke os stieneareme Aasterse boeren fon froeger, don kon wi heel wot fon dut blog maitsje. Doe dut blog begoon, koë olles krap om. De groei fon et blog geet oloan fidder in wi kon ik net stilstean, mar mot mei de tiid meigean, uus hônen út ‘e mouwen stekke in stiif trogwerkje wont krek os mei et omploeien, ginien besidzet et lôn for uus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s