Bonenstangen mäd fien Mät

Skríeuwen troch Ken Ho

Dusse Dege häbe iek n Mäiltied fóar mien femielje moaked. Ju bestoant uut Bonenstangen mäd fien Mät. Alle bee mouten brät wäide in n Sjienese Ponne mäd Ouelje. In t Geheel bruukte iek do foulgjende Toudäide.

Gänfer – fien häkked

Knúuflook – fien häkked

Flaask

Bonenstangen

Fóar dät Flaask koos iek Swinneflaask. Toufóar diede iek et säärm, uum dät Flaask fientouhäkjen. Man dälig kopede iek dät aal häkkede Swinneflaask

Ätterdeem iek touhúus waas, geen iek eerst dät fien häkkede flaask marinierje. Marinierjen betjudt, dät Íeten moor Smoak bietousätten. Dät diede iek mäd Soja-zuus, Woater, Sesamouelje, sokker, Píeper un Meel. Deerätter moast iek ‘t Geheel moange. Dät moakede, dät dät Flaask klíeuwhaftiger wude. Dan wude dät in ‘t Käilskap däin.
N Úre fóar ju Mäiltied begon iek do Bonenstangen tou bihondeljen. Toueerst noom iek hiere Foazer an bee Kaanten wäg. Do Foazer sunt bisunders toai bie oolde Bonenstangen. Wan du et nit dääst, sunt do Bonenstangen stúur tou íeten. Deerätter moakede iek do Bonenstangen in litjere Dele, dät do mäkkelker goar wäide. Wildäge häkkede iek dan do Gämfer un Knúuflook.

Wanner alles kloor waas, bried iek do Bonenstangen toueerst. Wan du et gjucht däin hääst, koast du n Göär fon gäärs ruke. Dät betjudt, dät do Bonenstangen wakker wäide. Iek sätte ook wät Soalt bie, wiel dät moakede dät dät Woater tou do Bonenstangen uutkemen. Deerätter diede iek deer wät heet Woater in uum dät Geheel sjodetouläiten. Bloot wan do Bonen kloor wieren, begun iek mäd dät Flaask. Iek moakede ju Ponne skeen mäd Woater, roate ju Ponne wät Ouelje un bried do fien häkkede Gämber un Knúuflook. Wanner iek hier Göär rook, diede iek dät Swinneflaask touhope in ju Ponne. Man moast bloot ou un tou wät Woater biesätte, un toulääst wude do Bonenstangen mäd dät goare flaask touhopefouged.

Un dut Gjucht waas kloor!
Bíede Bonenstangen mäd fien Mät 2.jpeg
So sjugt ju Mäiltied uut. Deer wude ook n uur Gjucht moaked. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s