Äſkenbridel Sꜷ́nſidel

aı̇́nmôl is der ‘n dronk, dêr wêrt all dâ liû́d tô nö̂́get. nû kúmmet yâ uk in dit hûs, dêr wû́nit twô fꜷ́ner ôn. dêr thốₑnt Äſkenbridel Sꜷ́nſidel bî as mốget, nû gúnget dâ twô fꜷ́ner nâ de dronk, un den ſmî́tert yâ ‘n ôₑrt in ‘t ä̂ſk, dâ mut Äſkenbridel Sꜷ́nſidel der auf ſámmel. nû fangt yû bítter an tô hû́len, den yû is gans ſwêr net. nû kumt ‘er ‘n dûv: ,,wếrûm hûlſt dû?” — ,,dat mîn twô fꜷ́ner nâ de dronk ſint, un îk nich mit.” — nû quâ djû dûv: ,,gung dû der uk weg, îk wul dâ árît in djû tîd der auf ſámmel, dat dû dêr weg biſt.” — ,,och Gott,” quâ Äſkenbridel Sꜷ́nſidel, ,,îk häb nain klốₑder.” dâ quâ djû dûv: ,,dêr häſt dû än ſtok, gung nâ dan bôₑm, un ſlô dêr an mit dan ſtok, den kanſt dû ốntjô wut dû wult, ſî́ᴛʜen klốₑder un ſaum huz’ un ſchốer, un den gung dû weg dêr de dronk is, un gung tä̂ft de durn ſtꜷ́nen, dêr de beı̇́zem ſtont.” —

nû farwúnnert all dâ drónksliûden yam, wêr dait ſaum ſchîr minſk hôₑd kumt in ſî́ᴛʜen klốₑder, — dâ gungt der än fent nâ hírî tô un wul hírî hab tô dónſen, dan mî hírî ſâ gêrn lîᴛʜ, yû is ‘n ốgenluſt in ſîn ốgen. nû kletſt yû weg, un farlíuſt hírî ä̂n ſchốer. nû nimt dan fent dan ſchốer, un gungt dan ôr dî mit dan ſchốer nâ all de fꜷ́ner. — ain lat hírî hîl aufthiúkſel, un de ôr lat wit ût hírî tôₑn hau — un nimmens páſſet de ſchốer. nû kumt hî uk in dit hûs, dêr dâ twô fꜷ́ner ſint, un Äſkenbridel Sꜷ́nſidel djû ſtûn tä̂ft ‘er durn ûrſî́d, dat hírî nain mónminſk ſjucht. dâ twô fꜷ́ner páſſet dan ſchốer uk nich. nû fliucht djû dûv ſteı̇́dîg ûr dait hûs:

,,ſchốer ful blôt

is nich de ríucht breid.”

,,dû muſt bétter tốlauk,” quâ djû dûv jên fent. nû quâ hî tô dâ fꜷ́ner: ,,hîr mut noch ôrs wô in ‘t hûs wíze.” — ,,nâ, hîr is nímmens mô in ‘t hûs.” — ,,jan,” ropt djû dûv, hî fil ‘nin de kö̂́ken gung, tä̂ft de durn, dêr ſtont yû. — ,,wut,” quâ djû faun, ,,Äſkenbridel Sꜷ́nſidel, dêr de gánſe dî in ‘t ä̂ſk pû́ſtert, dêr lꜷ́ket nain minſk up.” — nû gungt hi ‘nin de kö̂́ken, un yû mut far ‘n dî. dâ páſſet hî hírî dan ſchốer ôn, dâ ropt djû dûv: ,,dait hat de ríucht breid.” nû racht de dûv hírî dan ſtok, un haut an dan bôₑm, dâ kan yû far ‘n ſî́ᴛʜen klêd ốntjô mut far ain dat yû wul, dâ is yû dan fent ſîn breid un dâ wart yû ſîn wü̂f, un dâ twô ôₑl fꜷ́ner da blî́vet bîſchốₑmd ſítten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s