Skríeuwkultúur

Skríeuwen fon Dyami Millarson

Skríeuwen is jo noodsekelk foar ju Biwoarenge fon Seelter Kultúur un Toal. Man houget nit fon ju Wälle fon Wiezigaid tou drinken, uum tou wíeten, dät die Moanske Woater un Brood nödig häd. Daach de Moanske is moor, dan hie boalt sien oaine Toal un häd sien oaine Kultúur. Die Moanske is een Toal- un Kultúurdíert. Juustso as Woater un Broad, bruukt die Moanske Toal un Kultúur, wiel er uurs juustso as n eenfooldig Díert is. Wildäge truch Toal un Kultúur kanne do Gode in dän Hemel do Moanskene un Díerte uuteenuur.

Wan man sien oaine Toal un Kultúur fóar dän Unnergoang biwoarje wol, mout man skríeuwe, wiel alle Toalen un Kultúren, do uum loangste uurlíeuwed häbe, ju Skrift iensätted häbe, uum hiere Toal un Kultúur fon Foároolden ap Ätterkumelinge uur tou bringen. Dät Skríeuwen is dät Geheem fon ju eeuwige Juugd. Moanskene häbe aaltied ju Skrift iensätted, uum hiere Toal un Kultúur fääst tou stalen. Neen Toal un Kultúur blift as t nit ap Skrift staled is. Ju Skrift is dät Wíerktjuug fon Fereeuwigenge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s