Weeruum häbe Jeestere moanskelke Staalte?

Skríeuwen fon Dyami Millarson

Jeestere konnen älke Foarme anníeme, do ze wollen. Staalteferurenge is n wunderdäidige Kunst, ju Jeestere häbe. Jo konnen deeruum uutsjo, wo jo wollen. N Äi- of Boomjeest kon uus as moanskelke Jeest ferskiene. Jeestere ferskiene uus oafte as Moanskene, uumdät wie dät am beste ferstounde. Skällen wie ze ferstounde, wan jo uus wuddelk as jo säärm ferskiene? Jeestere sunt foar uus unverständliche Wesen, wan jo nit n Staalte anníeme, ju wie ferstounde konnen.

Me kude sik fräigje: Wo skällen Woaterjeestere uutsjo? Jo skällen maasttieds foar uus wo Moanskene uutsjo. Jo sjo daach wo Houngste foar Houngste uut, wo Skäipe foar Skäipe un so färe. Dät is nit so, dät Moanskene moanskelke Jeestere moaked häbe, man jo pasje sik an uus an, uumdät wie uurs nit ferstounde skulen, wo n Woaterjeest uutsjugt. Do oolde Germoanen leeuwden an Nattúurjeestere, un do modärne Germoanen leeuwe noch aaltied an fúle Jeestere. Äinliek häd sik in 2000 Jíere wunderboardelk nit n Bíerig ferured.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s