Aasters is uus borretaal

Schruauwen trog Dyami Millarson

Wannen de borren froeger fon libbensbelang for ‘e joed om Aast, noe is et Aasters, dot trog Glottolog as un selfstondige taal mei de Glottocode ters1236 opnomd is, nog oltiten un borretaal. Dèmei wol ik seze dot de borren in et Aasters mei mekonder so te dwaan ha dot se net oprucht sonder mekonder te betinken binne. Sodwaande dot ik et Aasters un borretaal noem in der bedoel ik fonself gin kwead mei. Et is uus borretaal wont et borjen, de borreplicht, de borren, borrebjear in borschip binne wêden di oltyd bi et Aasters heare solle. Uus wize fon tinken in dwaan sit yn uus taal. Et Aasters, fonself for wannen et sprekke of leize konne, hallet de ôde gebruken wer op.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s