Sihkdākgáandāan yihkdōuhaih yātjúng fūkhei

Yàuh Ken Ho jaahnsé

Dōng ngóh tùhng ngoihgwokyàhn góngyéh ge sìhhauh, kéuihdeih dōuwui daaihjaan hēunggóng ge méihsihk. Laihyùh wah yámchàh gám, yáuh hóudō m’htùhng júngleui ge dímsām hóyi béiyàhn gáan. Síulùhngbāau, hāgáu, chéungfán dángdáng. Gāaiseung yauyáuh síusihk, gahkjáibéng tùhngmaaih gāidaahnjái gámyéung. Yìhgā jichùhng loihdeih tùhng hēunggóng lìhnjihp kèuhngjó, hóudō hēunggóngyàhn jung fāanjó loihdeih sihkyéh, yáuhsìhhauh jungwui pahkmàaihpín séuhng Youtube, pahk jihgéi yātbīnsihk yātbīn góngyéh, yìhnhauh báaimàaih toupín séuhngmóhng, sāu Like (dímjaan) tùhngmàaih yàhnjáai (Followers). Gáaudou yuhtlèihyuhtdō hēunggóngyàhn fāan loihdeih sihk pèhngga yéh. Ngóh abàh yáuh yātpàaih jūngyi jó yuhng yātgoloihdeih ge ēpsí (Apps), giu jou méihtùhn. Yahpmihn yáuhhóudō sēungpou hóyíh béiléih gáan. Juhngyiu ge haih, kéuihdeih dōu yáuh yāuwaihgyun, jíyiu héidimloih béi jīkyùhn sou yāt sou yihwàihmáh (Kīu ālòuh kūk, QR-code), jauhwui dākdóu yāuwaih. Kèihtā m’h yuhnglēigo ēpsí ge yàhn haih m’h wui dākdóu go yāuwaih gé. Tùhng abàh lēigéigoyuht heuigwo géichi loihdeih ge ngóh, dōu tùhngyi loihdeih dī jūngchāan yaupèhng yau daaihgihn. Sóyáuh yéh dōuhaih yihtlaahtlaaht (cháaufánmihnfaahn dōupèhng), yātyaht sihkjūk sāamchāan jīchēut m’hwui hóudaaih.

Heuidou ngoihgwok, ngóh faahtyihn kéuihdeih jeuhkjuhng sihkchòih ge sānsī dōgwo jīngjaam ge pāangtìuh geiháu. Dōng ngóhdeih wah sīkjú yéhsihk, ngóhdeih jí gehaih ngóhdeih sīkdāk chyúhleíh sihkchòih, dímyéung jēungdī m’htaai sānsīn ge sihkchòih yuhng yiplíu bindāk méihmeih. Dōngyìhn, dōng sihkchòih sānsīn gewá, kéuih dímjyú dōu hóyíh.

Ngoihgwokyàhn sihkyéh gándāan. Kéuihdeih m’hwui yīukàuh yātyaht sāamchāan dōuyáuh yihtsihk, Jīutàuh jóu juhngjíwui ngáau faaimihnbāau jauhdong jóuchāan. Sēuiyìhn hēunggóng ge yámsihk màhnfa tùhng ngoihgwok sàhnjóu yígīng jihpgwái, móuhyàhn wui wah yātyaht sāamchāan dōuyiu yihtsihk (daahn loihdeih yātbūn dōuwui sāamchāan yihtsiht), daahnhaih ngóhdeih dōu yáuhsìh wui wah sihkdungyé m’hhóu. Dōngyín, sèhngyaht sihkdungyé deui sāntái m’hwuihóu, daahnhaih yáuhsìh yámsihk m’h sáitaai gónggau dōu haih yātjóng fūkhei.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s