Miin Moats help mi, Spreeken tu berrigen

Skrewwen fan Dyami Millarson

Djeeder Spreek, de di lears, moaket di klooker. Dearom moch ik Spreeken lear en berrige. Ik hoa Moats it ‘e heele Welt fin’n. Ik beed miin Moats, mi tu helpen, wiil dat ik de Spreeken med djam snakke moch. Ik teenk, deät es woor Frenskap, wan wi medarker en letj Spreek snakke kan, omdat sek en Spreek ii Frenskap djüpper moaket. Ik moch, dat djeeder Spreek, de wi lear, ii Memmenspreek wart. Ik hoa de hiir Droom, omdat ik de Spreek skriuw en snakke moch, as hid ik djam ümmer snakket. Miin Droom es ‘et uk, Halunder tu miin Memmenspreek tu moaken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s