Ho lear Künner en Spreek?

Skrewwen fan Ken Ho

Deät socht soo it dat Künner keen Moit hoa um en Spreek tu learn. Wearom es deät soo? De Grin dearfer es dat dja geweenli de Spreek hear en noasnakke. Deät wart oalsni noa en Wür froaget. Dja hear un nem nai Würder ap. Oawer deät lear dja ümmer de heele Sats med siin Bediidung. Dja lear ni ho Wüder medarker Bediidung moake, sonnern ho de Bediidung fan en heele Sats de Würder andiidet. Dearom kan Memmespreeksnakker ni gau en Antwoort djiuw wan du froages um ‘e Oawersattung fan en Wür. Deät kan en Leardjong of en Learfoamel fan ‘e Fak Oawersattung du, oaber ni en Memmespreeksnakker sönner Itbüldung. Deät bediidet uk dat es wi en Spreek lear, wi is en heele Sats lear mut en ni blooat Würder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s