Sömmerlung wel ik skolle

Skrewwen fan Ken Ho

Sömmer es de bas Tid um tu skollen. Deät wear loang hen es ik skollet. Ik kon mi no iip deät iáárste Djooar fan miin Studium iip ‘e Universiteet besenne.  Donons wul ik alles ferseek. Soo wul ik rud’n lear. Man deät bediidet, dat ik skolle kan mos. Uurs skul ik ni oawerlewwe wan de Rudderdjöl omkept. Soo hülp miin foor deerbi, mi noa Swumbad tu bringen. Hi ging iáán of tau Moal med mi med en dearnoa ging ik dear sallowski hen. Man tu ‘n Glik hat ik oalsni in deät Weeter fuln.

En deät wear deät leäste Moal dat ik skollet! Sömmerlung wul ik fan nain begen. Ik hoa leesen dat deät makkelk is fan nain tu skollen. Wi skel ni soo gud skolle kan, man wi skel deät Skoln oalsni ferdjiuw. Soo ging ik noa de Swumbad uun 20 Djuuni 2019 mooremens. Deät djeow ni fel Lid’n. Deät wear en Wekkendai un keen Fiirdai. Ik wel leeter no mear skolle!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s