Vincent van Gogh syn libben ûndersykje

Skreaun troch Ken Ho

Foar my leit de roman Nanette fan Josse de Haan. It boek is basearre op it libbensrin fan de bekinde keunstskilder Vincent van Gogh. Allinnich de koarte beskriuwing fan it boek makket my sa nijsgjirrich. Hjirûnder helje ik it diel oan dat by my yndrok makke hat.

Yn Nanette stean nij-ûntdutsen brieven fan Van Gogh. Se fertelle oer syn langsten, syn leafdes en wat der echt bard is.

Nei myn kennis is Van Gogh net allinnich bekind foar syn skilderijen, mar ek foar syn brieven mei syn broer Theo van Gogh dy’t him finansjeel stipe. Dêr binne in protte fan bewarre en litte ús sjen hoe’t de keunstskilder derta kommen wie om himsels tekoart te dwaan doe’t er mar 37 jier âld wie. No’t der fan nij-ûntdutsen brieven sprake is, bin ik noch nijsgjirriger as ea. It liket my ta dat it in soad lêswille taseit!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s