Gāmyaht méihsām yáuh pèhngfaahn sihk!

Yàuh Ken Ho jaansé

Gāmyaht ngóh wòhngfān tùhng ngabàh heui méihsām sihk máhnfaahn. Gāaiyān méisām ganpái jouhgán dahkga. Yàuh chàhmyaht luhkyuht yihsahpsei houh dou luhkyuht yihsahpbaat houh, yātguhng seiyaht, gódou ge chāsīugāifaahn dōuhaih yihsahpbaat mān yātdihp. Kéuih lēigo yāuwaih jīchìhn dōuyáuh, bāaukut fāankéjyūpáfaahn, sèuhwaahtgāichāan (hóinàahmgāifaahn) dángdáng. Gachìhn béi jingga yiu pèhng jeuisíu sahpmān.

Gāmchi ge dahkgafaahn gānseuhngchi yātyeuhng, dōují wui héi ngaanjau tùhngmàaih wòhngfān gok yātgojūng yáuhdākmaaih. Ngóhdeih yeukhóu yātdaahpjeng m’hdímbun jau héi méihsām m’hháu doudáng. Sēuiyìhng yāthōichí jauhyígīng yáuh yātbāanyàhn pàaihdihngdéui, daahnhaih gofaahn yīyìhn yātjihk dou jeuihauh yáuhdākmaaih, móuh yāthōichí jauhsauhhing.

Gochāsīugāifaahn jānhaih géihóusihk. Kéuihmóuh yānwaih pèhngjó, jātsou jauh chājóh. Yānwaih go promotion jihnghaih wui jouh seiyaht. Ngóh lám ngóh jisíu wui héuihdō yātchi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s