Dímgáai ngóh séungdou hòhlāan dihnggēui?

Yàuh Ken Ho jaansé

Ngóh gāmlìhn yihsahpluk seui. Héi wàhyàhnséhwúi léuihmihn, yātdihng wuiyáuh yàhnman, gámleíh yīgā joumē gūng, tùhngmàaih yātgoyuht jaahngéidō. Ngóh wa ngóhjougán yìhngau, daahnhaih móuhsāuyahp, dīyàhn wui hóuchayi. Chèuihchí jīngoih, yihkdōu wuiyáuh yàhnman, dímgáai ngóh wui syúnjaahk heui hòhlāan dihnggēui, yìhm`h haih heui kèihtā sāifōng gwokgā lē?

Héih lēidouh, ngóh séung lihtchēut géigo ngóh lēigokyuhtdihng ge yùhnyān.

 

(1) Séung duhklahp

Ngóh yihngwàih duhklahp ge sīnkuht tìuhgín m’hhaih chín, yìhhaih líuhgáai léihjigéi ge sēuiyiu. Ngóh go yàhn béigaau jūngyi yātgoyàhn ge sāngwuht, yáuh goyàhnhūnggāan. Heuidou yātgo mahksāng ge deihfōng hóyi béi ngóh faatgwaht ngóh ge chìhmlàhng. Ngóh hóuséung yáuhgo deihfōng jyūnsām jouhyéh, m’h séung sauhdou sōuyíu.

(2) Hòhlāan bākbou ngáhdānghói haih yahtyíhmaahnyúhyìhn ge héiyùhn (Urheimat)

Ji yilìhngyātluhk lìhn héi, ngóhjau yātjik tùhng ngóh pàhngyáuh Dyami Millarson yìhngau saisíuyúhyìhn. Ngóh goyàhn ge hingcheui haih yìhngau m’htùhng ge yahtyíhmaahnyúhyìhn. Ngáhdānghói (Waddenzee) tùhngmaaih fuhgahn haih yahtyíhmaahnyúhyìhn ge faahtyùhndeih. Sóyi ngóh séungdou góbīn dihnggēui, gaijuhkt ngóh ge yìhngau. Jingyùh deihjāthohkgā m’h séung pīnlèih háuchaat ge deihdíhm, ngóh dōuséung kaugahn ngáhdānghói fuhgahn jyuh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s