It libben bestiet út yndrokken

Skreaun troch Ken Ho

Yndrokken binne gefoelens en wiernimmingen dy’t op harren sels steane. Se binne los fan-inoar en krije betsjutting allinnich as wy se op ien of oare wize mei-inoar bringe. Om’t der ferskate manearen binne om se gear te bringen, ûntsteane der ek ferskate sjenwizen oer in bepaalde saak. De iene ynterpretaasje kin geweldich ferskille fan in oarenien, wylst se allegear op deselde yndrokken basearre binne.

Ta dizze ynsjoch bin ik kommen nei’t ik de earste pear haadstikken fan Nanette, in roman dy’t troch Josse de Haan skreaun is, lêzen ha. As ik no de oare haadstikken trochblêdzje, komt deselde patroan nei boppe. Nammentlik hat elk haadstik heechút 10 pagina’s en fakentiids binne der mar 5 of 6 fan yn in bepaald haadstik. En it komt my foar as is alles neat as yndrokken dy’t gjin gearhang mei-inoar ha. Faaks sil ik fierder lêzen om te begripen wat derefter leit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s