Groêwen fan uus géésten

Skriind tróch Dyami Millarson

Dèèp binne de dèèpste dèèptes

Fan ‘t tienken en betienken;

Gedachte folget nei gedachte

Ien ‘e groêwes fan uus géésten.

Eer ‘t de wrââld wéélèèchtje sòl,

Ien gedachten bin’ wie al feginzen;

Sien tiir fútbròòt en bliir bèère,

Mei só grätsk ‘n géést sich felèèze?

(Iek fiend dit gedicht nâât só goo, mar iek hew ‘t tòch mar ien uus blòd sòt.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s