Onregelmatige/sterke werkwoorden Sagelterlands/Saterlands

Geschreven door Dyami Millarson

Deze werkwoordenlijst kan inzicht geven in hoe de Sagelterlander taal zich gedraagt. Deze lijst is gebaseerd op Kute Seelter Sproakleere (1982) en het is nagekeken met, aangevuld door en afgestemd op het Duitstalige online Sagelterlander woordenboek en tevens aangepast aan diens spelling. Kute Seelter Sproakleere geeft bijvoorbeeld het deelwoord begìnd (overigens met voorvoegsel be-), maar het Sagelterlander woordenboek online geeft bigonnen (overigens met voorvoegsel bi-); ik heb dat laatste verkozen. Het was een heel gedoe om het Sagelterlander woordenboek te raadplegen en alles na te kijken, maar het resultaat is er ook naar. Ik ben tevreden met het eindproduct. Typische deelwoorden van het Sagelterlands zijn blouked (van sjo), droanken (van drienke), däin (van dwo), ferlädden (van ferljose), roat (van reke) en toacht (van toanke). De sterke werkwoorden van het Sagelterlands zijn heel anders dan die van het Landfries, Aasters en Hindeloopers. Er zijn enige overeenkomsten met die van het Schiermonnikoogs. Op de een of andere manier voelen de sterke werkwoordsvormen van het Sagelterlands wel natuurlijk aan vanuit het Schiermonnikoogs bekeken. Het sterke werkwoordensysteem van het Sagelterlands staat voor mijn gevoel eigenlijk niet zo heel ver van die van het Schiermonnikoogs af.

Bale – boalde – boald

Bäärste – boarst – boarsten

Bäite – bätte – bät

Bifeele – bifuul/bifäl/bifiel – bifälen

Biginne – bigon/bigonde – bigonnen

Bíende – boont – búunden

Bierge – boorch – buurgen

Bite – beet – biten

Bjoode – bood – beden

Bläide – blätte – blät

Blieuwe – bleeuw – blieuwen

Boake – buk – boaken

Bräide – brätte – brät

Brange – broacht(e) – broacht

Breke – briek – breken

Broude – brotte – brot

Brjouwe – brou – brouwen

Drege -druch – drain

Drinke – droank – droanken

Drieuwe – dreeuwen – drieuwen

Drjooge – drooch – drain

Dwo – died(e) – däin

Eke -äkte – äkt

Fale – fäl – falen

Ferdíerve – ferdoorf – ferdúurven

Ferjete – ferjiet – ferjeten

Ferljose – ferloos – ferlädden

Fersjo – fersaach – fersäin

Ferswiende – ferswoont – ferswuunen

Ferträite – ferträtte – ferträt

Ferwite – ferweet – ferwiten

Fiende – foont – funen

Fjuchte – focht – fochten

Fljoge – flooch – flain

Floachte – flaochte – floachten

Foare – fuur – foaren

Frete – friet – freten

Frjoze – froos – fäärsen

Gelinge – geloang – geloangen

Genäite – genoot – geneten

Gjuchte – gjuchte – gjucht

Glide – gleed – gliden

Glimme – glom – glommen

Greeuwe – gruf – greeuwen

Gripe – greep – gripen

Gunge – geen – geen

Hälpe – holp – holpen

Hauwe – häu – häuen

Hete – hiet – heten

Hoolde – heelt – heelden

Íete/iete – eet – íeten

Jäilde – goolt – guulden

Jeze – joos – jezen

Jote – goot – geeten

Jude – jutte – jut

Kanne – koande – koand

Keme – kamde – kamd

Kikje – keek – kiked

Kinje – kinde – kind

Kiuwje (*) – keeuw – kieuwen

Kleme – kloamde – kloamd

Klinge – kloang – kloangen

Klieuwe – kleeuw – klieuwen

Kloodje – klatte – klat

Knede – knatte – kneden

Knipe – kneep – knipen

Krige – kreech – krigen

Krimpe – kromp – krompen

Krite – kreet – kriten

Krjo – kräide – kräid

Krjope – kroop – krepen

Kume – koom – kemen

Kwede – kwad – kweden

Läse – liech – soacht (van säike), soand (van senden), steen (van stoande),

Läse – laide – laid

Läide – lätte – lät

Läite – liet – lät

Lee – latte – lat

Lede – lud – leden

Lese – lus — lesen

Lide – leed – liden

Ljoge – looch – lain

Ljuchte – ljuchte – ljucht

Lope – ron – ronnen

Luke – look – leken

Mäite – mätte – mät

Mölke/meelke/míelke – moolk/muulk – múulken

Mete – miet – meten

Mide – meed/mitte – miden/mit

Mige – meech – migen

Mjo – mäinde – mäind

Pleegje – lede – pleged

Räide – rätte – rät

Reke – roat(e) – roat

Ride – reed – riden

Riene – reen – rienen

Riese – riesde – riesen

Rite – reet – riten

Roupe – rup – rupen

Ruke – rook – reeken

Säike – soacht(e) – soacht

Seende – soande – soand

Sinke – soank – soanken

Sitte – siet – seten

Sjo – soach – blouked

Sjode – sood – seden

Sjunge – soang – soangen

Skeelde/skäilde – skoolt – skuulden

Skede – skatte – skat

Skine – skeen – skinen

Skite – skeet – skiten

Skjote – skoot – sketen

Skrieuwe – skreeuw – skrieuwen

Skuwe – skoof – skäuen

Släipe – sliep – sliepen

Slinke – sloank – sloanken

Slipe – sleep – slipen

Slite – sleet – sliten

Slo – sluch – sloain

Sluke – slook – sleken

Slute – sloot – sleten

Smete – smätte – smät

Smilte – smolt – smolten

Smite – smeet – smiten

Snide – sneed – sniden

Snúve – snoof – snäuwen

Spinne – spon – sponnen

Sprede – spratte – sprat

Spreke – spriek – spreken

Springe – sproang – sproangen

Stale – stoalde – stoald

Stele – stuul – stäälen

Stete – statte – stat

Stíerve – stoorf – stúurven

Stige – steech – stigen

Stjunke – stoank – stoanken

Stounde – stud(e) – steen

Strike – streek – striken

Stúve – stoof – stäuwen

Supe – soop – sepen

Suge – sooch – sain

Swälle – swol – swollen

Swere – swuur – swädden

Swigje – sweech – swigen

Swimme – swom – swommen

Täärske – toarsk – toarsken

Tjude – tjutte – tjut

Toanke – toacht(e) – toacht

Trale – troalde – troald

Trede – tried – treden

Tringe – troang – troangen

Twinge – twoang – twoangen

Waaske – wusk – waasken

Wege – wuuch – wain

Weende – woande – woand

Weeuwe – wuuf – weeuwen

Wiende – woont – wunen

Wíerve – woorf – wúurven

Wike – week – wiken

Winne – won – wonnen

Woakse – wuks – woaksen

Wringe – wroang – wroangen

Wrieuwe – wreeuw – wrieuwen

Wroute – wrotte – wrot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s