Fuerza Bruta kómt ‘r oeₑn!

Skriind tróch Dyami Millarson

Dizze dèègen sòl iek de òpbouw fòòr ‘e Argentiense mesiekgroep Fuerza Bruta (Hielepes: bruute kreft) ien Leeuwet feslaan. Mei uus féér en likje Nien bin iek sniindeend nei ‘t plak rónd oen ‘e buutenkâânt fan Leeuwet bie Mannen fan Staal der ‘t ze oen ‘t òpbouwen binne fòòr ‘t graate féést dòt fan fiif tòt nègentin Déésember doerje sòl. Hó woenderlik dòt diengen sóms gaan kenne! Wie kòòmen die eend bie Mannen fan Staal oen. ‘t Wééd ééwen seekje en ‘t wââd al tister.

Doe stoogen wie bie ‘t hek en tòòten wúróm tó gaan ómdòt ‘r fan die hook niks tó sèèn wééd. ‘r Kòòm ‘n wien oen en uus féér ròòn ‘r nei tó. De mannen rekke ien gesprek en iek soog tó. Uus féér frigge him wúr ‘t ‘t plak der ‘t ‘t oenkómmende féést fan Fuerza Brutalden wòdde soêd ies. Uus féér see dòt ‘r tòòt dòt ‘t hir wééd. De man see dòt dit só wééd. Uus féér fetòlde him dèè dòt iek ‘n krâânte òp ‘t nòt (Iengels: blog) hef en dòt iek derfòòr oer ‘e òpbouw fan ‘t féést skruuwe sòl. De man see dòt wie wòl roendsèèn meie. Hie see ‘r bie dòt ‘r de baas (Hòllâânsk: organisator) wééd bie de òpbouw. Òò, die mòòsten wie krekt hewwe!

Wie fetòlde him jitte oer ‘e likje spraiken fan Frieslâând en dèè faal ek de nemme fan Hielepen ómdòt der ‘n likje spraik spretsen wòd dòt heel een ies en ek mòòst ‘t fenaimd wòdde dòt ‘t Hielepes tróch uus wörk fan twaa toeₑzen akstin soent dit jiir wrââldwied besiind wòd as ‘n eenen spraik twielst ‘t as echte spraik òpnómd ies ien ‘e feitenbank fan Glottolog dòt bie ‘t Maks Plank Ienstetuut héét. Dòt faand die man wòl mòòi óm tó heeren ómdòt ‘r sem ek Boêₑs praatje koo. Sódwaande geengen wie mei ‘n goo gefoel ‘t prievééterrein òp en ròònen mei likje Nien nei de féésttente.

Der het likje Nien só fuule siind en hééd! ‘n Kúnstenaar uut Nòòrwéégen (sèèn sien raigplak!) het fetòld oer sien wörk en likje Nien het ‘r goo nei siind en soog dòt ‘t ien òdder wééd. ‘t Weer ‘n glâânzjend kúnstwörk. Likje Nien koo ‘r gin genóg fan krieje óm ‘r oer tó heeren, mar die man mòòst tróch mei sien wörk ómdòt ‘r jitte fuule tó dwaan wééd. Likje Nien geeng deróm fidder òp oenderseek. Hiroender ken j’m alles sèèn dòt likje Nien siind het. ‘t Leet ek sèèn het likje Nien ien Leeuwet soog dèè ‘t ‘r òp wei wééd nei sien bestemming.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s