De òpbouw fan Fuerza Bruta

Skriiₐnd tróch Dyami Millarson 

Waaₑtjend òp ,,Claudia Woolgar” die ‘t uus ‘n roendleiding jòòₑn soêₑd, stoogen wie Tiisde de tròdde Déésember ien ‘e febriek fan Mannen fan Staal en de liiₐd der lieken wòl alle spraiken fan ‘e wrââld tróch e-nèm tó praatjen. Wie hééₐden Boêₑs, Hòllâânsk en Spaans. Iek tòòt en praatte tjₐn mie sem ien ‘t Hielepes óm tó súrgjen dòt uus likje spraik hir ek mar spretsen wââd. Fan sem wééₐd dizze gaarstelling fan spraiken oengewóón ien Frieslâând. ‘t Heeren fan alle spraiken bròòt ‘n nuuveren moê nei dizze staalfebriek. Iek feelde mie ‘r wòl goo bie. De spraiken mekken ‘t heelendal duudlik: Hir ien dizze febriek wééₐd het woenderliks gaaₑnde en dòt spreek mien hèₐt, dòt gefoelig ies fòòr stemmingen, oeₑn. Óm uus henne wééₐd ‘n geselskip fan oer ‘e heele wrââld en wie mòòchten bie jem efter ‘e skèₐrmen sèèn hó ‘t ‘r bie jem oeₑn tó geeng bie de òpbouw fòòr ‘t féést fan Fuerza Bruta. Só tó sèèn wééₐd ‘t ‘n graaₑten oendernimming; ‘r kòòm fuule kiekje bie de òpbouw fan sok graaₑt ééwenement dòt de òpfòlger wèèze mút fòòr de rúúzen fan ,,Royale de Luxe” die ‘t ‘t óóre jiir nei Leeuwet kòòmen. Èₐlkeneen koo bie de òpbouw wòl sèèn dòt het hir ien Leeuwet òpbouwd wââd ‘t féést fan ‘t jiir wòdde mút. 

Nâât soender groend wââd dit féést de òpfòlger fan ‘e rúúzen naimd. Claudia Woolgar, die ‘t naauw beloekt wââd ien twaa toeₑzen akstin (achttin) bie de rúúzen dòt siiₐnd wââd as ‘t beste ééwenement fan heel uus kóóninkriek ien dòt jiir, kòòm ‘r dèè oeₑn. Wie soogen jer fan ‘e fiₐte langsem tiₐchterbie kómme. Jó koo uus meer fetòlle oer Fuerza Bruta en soêₑd uus deróm ek ‘n roendleiding jòòn. Mar èₐst heejen wie ‘t oer spraik. Iek faand ‘t ââdig óm mei jer ‘r ‘s tó praatjen oer ‘t Iengels. Jó stoog ‘r òp óm Hòllâânsk tó praatjen en gin Iengels. Dit ies de wiize óm ‘n spraik een tó meikjen. ,,Gewóón dwaaₑn!”, see jó tjiₐn uus. Der mei wééₐn wie ‘t heelendal eens. Só hewwe wie ek ‘t Hielpes lééₐd ien ‘t óóre jiir. Claudia Woolgar wééₐd ien Iengelâând gebóóren en deróm spreek jó ek floeₑijend Iengels, mar jó faand ‘t mar nuuver dòt de Hòllâândes méénden dòt ze allegaar goo Iengels sprekke kenne en dòt ze deróm mei jer ien ‘t Iengels praatje wòlle. Iek mòòst dèè oeₑn ‘e Sienéézen tienke jin ‘t allegaar jerre Iengels òp westerlingen uutoefenje wòlle. ‘t Ies nâât só ââdig óm iederkeer wúr dòt mei tó meikjen. Sódwaaₑnde begriepte iek jer heelendal en iek koo ek goo begriepe dòt jó ‘t Iengels fan Hòllâândes nâât só goo fiend. Jó see ek: ,,Jèè prebeerje mien Iengels tó febetterjen. Jèè tienke dòt ze ‘t better wette.” Iek faand dòt wòl het en see dòt iek ‘t sòldigste òp skoeₑle meimekke hef. ‘t Ies woenderlik dòt méénsken ien Nééderlâând delsèèn òp ‘t Hòllâânsk, jerre eene Iengels sprekke en tienke dòt jèè ‘t goo sprekke, mar ien ‘e wörklikheid sèèn de Iengelssprekkenden dit nâât as goo Iengels en jèè sòlle ‘t ,,Hòllâânsk Iengels” nòòit as echt Iengels besèèn. Nééderlâândes binne sterk ien ‘t neidéél as jèè jerre eene spraik heelendal efter jem leete. ‘t Hòllâânsk bèèd fan sem ‘n stúk beskèₐrming fòòr waa ‘t wie binne as likje fòlk òp dizze graaₑte èₐde. Claudia Woolgar hee ‘t ek oer ,,taal en identiteit” mei uus ómdòt jèè dit belangriek faand ien ‘e gaarhang mei Nééderlâând en Nóóₐd-Nééderlâând.

Joo óm seks oeren kenne jimme al tó rócht bie Fuerza Bruta dòt ien ‘n tente hèₐlden wòd oeₑn ‘e wörkfebriek fan Mannen fan Staal. Kââtenfekaip géét oer ‘t nòt. Seekje gewóón òp ‘e ,,Google”-seekmesiene: Fuerza Bruta Leeuwarden. Den fiende jimme ‘t wòl. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s