Nieje mesienes bie de iemmigraasjetèènst

Skriiₐnd tróch Ken Ho

Òp 2 jannewaaris geeng iek nei de iemmigraasjetèènst ien Hongkong om mien ââlde paspóóₐt fenieje tó leeten. ‘t Wééₐd al bienei tèèn jiir liiden dòt iek mien leste paspóóₐt kriejde. Nei de riegel mútte paspóóₐten tóminsten seks moeₑnen jiₐlde as jie der mei ‘n óóₐren lâând beseekje wòlle. Óóₐs ken ‘t gebúúre, dòt jie nâât tólòtten wòdde. Den mút m’n sem de wúromreis betelje, soender ‘t lâând ‘r ‘s siiₐnd tó hewwen!

Iek ken mie goo wúrinnerje, hó ‘t ‘t lang doêₐd het óm mien leste paspóóₐt tó kriejen. D’r wééₐden fuule liiₐd en iek mòòₐst lang waaₑtje fòòr ‘t m’n mien saik mei mie besprekt. Mar dis keer ies ‘t heel óóₐs. D’r binne seks of san stik masines òp ‘n riegeltjen ienstalleere. Der ken m’n sem alles uutfiiren ien in kòtten tiid. Fen ‘t òpnimmen fen footoo’s fòòr ‘e nieje paspóóₐt tòt ‘t oeₑnjòòn fen jins nemmen en só, doere ‘t mar ten haigste tèèn minuuten. Den ies alles klaar!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s