De warme winter

Skriiₐnd tróch Ken Ho

Dizze winter ies warm. Òp 3 Jannewaaris 2020 geeng iek swemme. Só as ‘t gewóón ies, ròòₑn iek een oer nei ‘t strâând sāmséuiwāan (‘t dèèpwetterstrâând). Fansèm ies ‘t kèₐlder as ien ‘e sómmer, mar m’n ken jitte goo swemme. ‘t Wééₐd 23 graaₑden selsius.

‘k Wééₐd ‘n oer lang ien ‘t wetter. Fan al de fèᵤer swemstielen hââld iek ‘t mest fan flinderslag. Nâât allónnig ken iek alles goo fòòr mie sèèn (want mei de frieje stiel ken m’n de lienkersiide en róchtersiide sèèn, mar nâât alles dat fòòr him stéét), mar iek ken ek mien iirem fuule meer oefenje.

Dernei ròòₑn iek wúróm nei huus tó. Het wúrrig feelde iek mie dèè ‘t iek tóhuus wééₐd! Iek hef dernei 12 oeren slòpt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s