n Niej wörk ien ‘e bibliotheek seekje

Skriiₐnd tróch Ken Ho

‘t Ies altied mòòi óm het niejs ut tó probeerjen. As immen die ‘t faik de bibliotheel beseeket, wòl iek ek tó witten kómme het him efter it skerm òòspielet. Froeger hef iek as bibliotheekaaris òp skoeₑle wörke. Iek fiend de sfeer mòòi en iek ken mie der goo ien oentspanne. Òp 23 jannewaaris seeke iek òp ‘e lóft wörk en só bin iek ‘t wörk ien ‘e bibliotheek tjiₐnkómd. Iek skrieuwde in CV (der ‘t iek oer mien lòòpbaaₑn praatje) en in solicitaasjebreef (der ‘t iek oer mien motifaasje skrieuw). Neidòt iek dizze twaa dokuminten neimiddes ferstierde, kriejde iek héél snel antwòd. Iek wééₐd mei eens nei n fraichgesprek nóódige tókómmende wòòₑnsde.

Derfòòr mút iek mar mie sem wèèze. De laaₑn iek nâât biesoendes haich en iek tienk dòt ‘t mie slaagje sòl. ‘t Wichtigste ies dòt iek het óóₐs dwaaₑn en het niejs leer. Der ies nâât feraaske ho ‘t lang iek wörkje sòl. ‘t Ies mar in tiidlik baaₑtjen. Iek sòl sèèn het der tó dwaaₑn ies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s