Draaₑkdoensje

Skriiₐnd tróch Ken Ho

Dit jiir fiendt ‘t Sjienese niejjiir òp 25 jannewaaris. Ien mien stéé ies der ‘n hóópen tó dwaaₑn, al het de siekte fan keróónefierus ‘t mekke dòt méénsken faiker tuusblieuwe. Òp 28 jannewaaris wééₐd der draaₑkdoense ien ‘t wienkelsintrum. Fuule méénsken prebeeren footoos tó meikjen. ‘t Wééₐd loeₑd en libbendig.

dragon_danse(28-1-2020).JPEG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s