t Òproemjen leet sèèn het doe al hest

Skriiₑnd tróch Kenho

‘t Huus òp tó roemjen ken ‘t huus nâât allónnig skeen meikje, it dweit uus  ek wúromtienken oeₑn het wie allegaar hewwe. Iek hef  ‘r ‘s in déél fan mien kaimer skeenmekke en it dweit al blieken dòt mien klaaₑnkasse mei klaaₑn fòl sit. Iek mút jin klaaₑn uutprebeerje en sèèn of jèè mie jitte goo sitte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s