Faiker tuus kòkje

Skriiₑnd tróch Kenho
It leste gefal ien Hongkong dòt m’n mei keróónefierus ienfekteere is, het tó meikjen mei it buutenieten. ‘n Graaₑte femielje fiiₐde it Sjieneesk niejjiir en een efter ‘n óór kriejde feschienselen fan ‘t fierus dèègen leeter. Dòt het ek it oeₑntal pesjieënten ien Hongkong òp 50 bròòt. Derom het de regeering oeₑnròt, kontakt mei óóren só min mogelik tó hââlden. Ek kenne fuule méénsken fan huus uut wörkje mei ‘t belied fan Home Office, dertróch de kontakt òp ‘t wörkplak minderet, kenne jèè nâât heele dei tuus sitte en mútte ééwen nei buuten tó. Dòt ies fansem nâât in prebleem, só lang as jèè nâât mei e-nèm binne. Mar ‘t ies nâât tó dwaaₑn as jèè ien in ristórant iete, het Hongkongers graig dwaaₑne. Méénsken kenne e-nèm siek meikje as jèè bie desòlde taffel sitte. Hongkong ies ómmes só lik en mei só fuule méénsken.
In òplossing ies om faiker tuus tó kòkjen en tó ieten. Dertróch ken m’n kontakt mei óóren feminderje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s