Kââlde dèègen kómme d’roeₑn!

Skriiₑnd tróch Kenho

Fanòò 16 febrewaaris ies ‘t duudlik kââlder wòdden. De temperetuur geeng fan óm-ende-bie 18 graaₑd fan in dei d’rfòòr nei 11 graaₑd. Dèè ‘t iek òp 16 febrewaaris nei buuten geeng óm tó oefenjen, wééₐd ‘t feskil duudlik tó feelen. Ien febâând mei it keróónefierus ies dit slim niejs, ómdòt ‘t fierus goo groeije ken ien leege temperetuur. Iek leeuw dòt meer méénsken mei it fierus siek wòdde sòlle de kómmende dèègen. Ien droeg en kââld weer ken ‘t fierus langer libje. Derom mútte wie jitte fesichtiger wèèze ien dizze tiid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s