Toiletpepier lieket meer wòddig as jiₐld tó wèèzen

Skriiₑnd tróch Kenho

Òp 17 febrewaaris het ‘r ‘n deefstal ien Hongkong plakfoend. Deefstal sem ies nâât buutengewóón. Het biesoender ‘roeₑn ies, ies dòt jin stende diengen. ‘n Wien mei fan alles fòòr ‘n supermörke wââd beróówd. Ien ‘t biesoendere wââden 600 (sekshoendet) rollen toiletpepier stend. Jin deewen wééₐden gaauw òppakt en ‘t toiletpepier ien ‘n gasthuus wúrómfoend. Ien dizze tiid dòt m’n sem mei jiₐld gin masken of toiletpepier kaipje ken, keeze deewen nâât fòòr jiₐld. Dit soêₐd raar fòòrkómme ien óóre tiid, mar nó nâât!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s