‘t Libben ies het doe ‘rfan mekkest

Skriiₑnd tróch Kenho

M’n seit dòt joenge liiₐd só en só dwaaₑnd mútte en ââlde liiₐd só en só dwaaₑn mútte. Mar eegenlik ies ‘r gin weiwiizer wúrhenne doe gaaₐn sòst. ‘t Libben wòd dòt het doe ien dien libben dweist en dien libben wòd òp feskillende meniiren beóórdeeld nei hó ‘t m’n h’m òp ‘n bepaald memint feelt. Waa seit dòt joenge liiₐd jerre beste tiid al bereekt hewwe en dle tiid nâât wúromkómme sòl? Waa seit dòt ââlde liiₐd niks mer dwaaₑn kenne as allónnig òp jerre daa tó waaₑtjen. Meikje dòt doe joo wòst en mòòne wòst doe ‘n lik tiₐhterbie dien doeₑl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s