M’n mút leere blieuwe

Skriiₑnd tróch Kenho

Èₐlke dei ies ‘r het niejs tó leeren. ‘t Leeren bat nâât allónnig òp ‘e skoeₑle, mar ek derbuuten . Eegenlik lééₐt m’n ‘t best as m’n sem ‘t dwaaₑn wol. Ien óóre wòdden lééₐt m’n ‘t best as m’n òp sien eentjen ies. M’n het tiid óm nei tó tienken en saiken tó aaneloeseerjen só as jèè binne. Eegenlik tienk iek nâât dòt méénsken löi wèèze kenne, ómdòt selfs as wie niks dwaaₑne, binne wie jitte oeₑn ‘t seekjen nei nieje saiken. De fraig ies mar, of het wie dwaaₑne, óóren d’r ek baat bie hewwe. As ‘r niks fan ies, sizze jin liiₐd dòt hest-toe dweist ‘n ferspilling fan tiid ies  Mar alles ies soebjektief en liiₐd tienke het óóₐs gaauw. As dien work òp ‘e dei fuule méénsken heₐlpe ken, sizze jèè den het óóₐs en jòòₑn die fuule lòf. Derom mekket ‘t nâât uut hest-toe dweist, sólang as-toe ‘t goo dweist en òò-mekkest!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s