Moendkapjes binne gin plesiebels

Skriiₑnd tróch Kenho

Ien ‘t niejs binne ‘r altied artikelen jin ‘t sizze dòt moendkapjes nâât heelendal effektief binne tjiₐn ‘t keróónefierus. ‘t Hóófdargumint ies dòt jèè faik ferkééₐd driend binne en as m’n jin mei ‘t keróónefierus besmette moendkapjes oeₑnrekket, ies de riesekoo óm ‘m ‘t fierus oeₑ tó stekken jitte grätter. Mar neffens mie ies dit argemint gewóón ferkééₑd. Fòòr ‘t èₐst ies ‘t al feststeld dòt ‘t fierus mestal tróch kentak of fieaa de lúcht oerdriend. Al het de meedieaa méénsken oeₑnròt óm henden faiker tó weskjen óm kentakt mei ‘t fierus tó minemeerjen, wòd ‘t allónnig seid, het de twaade ferspriejingswei fan ‘t fierus fieaa de lúcht oeₑngéét, dòt m’n ‘t best tuusblieuwt of nâât nei graaₑte fòlksamlingen géét. Mar m’n mút ien èₐlk gefal nei buuten tó óm bóódskip tó dwaaₑn fòòr ‘t ieten en só, selfs as m’n gin friiₑnden meer oentmoet. En het sòl m’n den ien dizze setoewaasje dwaaₑn óm h’m fòòr ‘t fierus tó beskermen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s