Nei wörk gaaₑn

Skriiₑnd tróch Kenho

Ambtenaaren mútte fanòò 2 mâât 2020 wúr nei wörk gaaₑn. Dòt mekket ‘t eend fan ‘t bienei een moeₑne doerjende tuusblieuwen dòt “Home Office’ heet. Dermei wòd mèènd, dòt m’n fan ‘t huus uut wörket. Dizze meniir het fuule kretiek òpsmieten, ómdòt fan ambtenaaren jin ‘t gewóón oeₑn ‘e fróntliene wörkje niks tó dwaaₑn hewwe. En d’r binne nâât ‘n man mennig fan. Só ies ‘t seid dòt m’n nâât tó wörkjen hoowt, twielst jèè jitte selaaris krieje. As méénsken nó wúrom nei wörk gaaₑne, ies de riesekoo dòt ‘t keróónefierus ‘m fespriejt grätter. M’n hòòpet dòt alles goo géét.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s