Mien ââlde rekkenaar uut e-nem helje

Skriiₑnd tróch Kenho

‘n Jiir menning liin hef ien ‘n niejen rekkenaar kaipe. Dèè wééₐd ‘t mie duudlik dòt mien ââlde nâât wörkje soêₐd. Mar dèè hef iek die ââlde nâât fúttipt, ómdòt iek tòòt dòt iek ‘rmei het hee. Iek wist gewóón nâât hokker déél fan ‘e ââlde rekkenaar kapòt wòdden ies en derom tòòt iek die tó bewarjen en faiks òp ‘n dei sòl ‘t mie klaar wòdde het oeₑn ‘e hand ies en iek jin goeₑde déélen jitte broeke ken.

Òp 3 mâât 2020 ies ‘t só fier. Iek hef nâât genòg òpslagroemte òp mien nieje rekkenaar en wòl sèèn of die ââlde rekkenaar het òpsmiete ken. Derom hef iek die lestnèème uut e-nem helle en jin feskillende oenderdéélen kenne lééₐd. Só wet iek nó dòt de hadde skief feantwòdlik ies óm alles òp tó slaaₑn. Só hef de heele dei dermei tróchbròòt, de hadde skief tó fienden en ‘ruut tó heeljen. Ien ‘t begón wòl iek de ââlde rekkenaar nei ‘t kriejen fan ‘e hadde skief wòl bewarje. Mar ‘t dweit blieken dòt oenderdéélen nâât biesoenders goo binne. Tjiₐnwòddige rekkenaaren binne fuul better en gookaiper as mien ââlde. Derom hef iek allónnig de RAM, SSD, hadde skief en de òptieske skiefeenheid beware. De memmebóóₐd, féntielaatorren, PSU en de kiste hef iek mar gewóón fúttipt.

Letter ies ‘t mie òpfónd dòt mien nieje rekkenaar gin nieje hadde skief tóleet. Iek ken de uut mien ââlde rekkenaar kriejde skief oeₑn mien nieje rekkenaar nâât tófoêₑge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s