Mien èₐste òploeken!

Skriiₑnd tróch Kenho

Òp 7 mâât 2020 hef iek mien mem sèèn lòt dòt iek òploeke ken. Bie de see nâât fier fan uus huus langs ies ‘r n plek der ‘t twaa òploekstangen jem befiende. ‘n Moeₑme liin begónde iek mei de lege stang. Iek hef dèè oeₑn ‘e haigere stang nâât tòòt, ómdòt ‘t mie tó swiir lieket. Iek kòòst mar een of twaa òploeken dwaaₑn en dòt wééₐd ‘t. En dòt wââd deent tróchdòt iek nei boppe spraing. Iek hef mien iirmen nâât heelendal festrekt (ómdòt de lege stang leeg ies) en ‘t mekke de oefening jitte makliker. Meidòt iek dernei èₐlke dei oefende, dèè’t iek ek ‘t òpdrúkken deeg, ies mien spiir better wòdden. Nó ken iek òprócht sizze dòt iek tenminste een keer òploeken mei folstrekte iiremen dwaaₑn ken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s