Het betéékent gelúk fòòr die?

Skriiₑnd tróch Kenho

‘t Gelúk ies fòòr mie èₐlke dei ‘n lik fòòroeₑn tó kómmen. Dòt ken fan alles wèèze. Iek ken ‘n bettere pèₐsóón wòdde of mei ‘n prebléém better ómgaaₑn. Begónnen fan ‘t leste jiir hef iek mie ‘ròp stèₐt óm sterker tó wòdden. Iek geeng swemme ien simmedeis en nó woêₑd iek mien boppebèèₐlig trainen tróch faiker òp tó loeken en tó drúkken. ‘t Triestste ies dòt m’n gin doeₐl het en nâât wet of m’n het niejs lééₐt het. Derom mút m’n faiker nei ‘m sem luusterje. Soms ken ‘t gebúúre, dòt m’n fan buuten òò siiₐnd ‘n héél goo libben lieket tó hewwen. Mar as m’n ‘t nâât so feelt, betéékent het tróch óóren as ‘n goo libben tòòt wòd ek niks. M’n mút sien libben betéékenis jòòₑn, het óóren tienke den ek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s