‘n Óóre form fan normaaleteit

Skriiₑnd tróch Kenho

Fanòò mâât 2020 begónt ‘t libben langsem normaal tó wòdden. Dermei mèèn iek, dòt méénsken nei wörk gaaₑne, nei buuten iete en gewóón praaₑte. “Home Office” ies ‘r nâât meer, en de regeering het sem de selaaris fan sien oeₑnstelden haiger mekke. Dòt betéékent toch nâât dòt de éékenómie oeₑnder ‘e épiedémie liejt  Fuule óóre beroopen mútte stòlstaaₑn, ómdòt ‘r gewóón gin wörk uut tó fiiren ies, so as toerisme en herbergen. Fuule méénsken sòlle lèᵤer tuus blieuwe as ‘n óór lâând tó beseekjen.

Mar dizze normaaleit ies die fan ‘t keróónefierus. ‘t Fierus ies ‘r jitte. Mar méénsken wette al dòt jèè dermei gaarlibje mútte. Méénsken gaaₑne faiker nei buuten nâât ómdòt jèè nâât bang binne fòòr ‘t fierus, mar ómdòt m’n ‘t libben libje mút. ‘r Ies gin kenkreete bewiis honeer jin wettenskipper de òplossing fiende sòlle. Derom prebeere méénsken ‘t beste fan alles tó meikjen.

Wie libje nó mei ‘t fierus mei.  

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s