Sich tó beweegen ies belangriek

Skriiₑnd tróch Kenho

Uus bèèₐlig ies de mótor fan uus brein. As wie die nâât goo fesúrgje, kin uus brein nâât goo tienke. ‘n Gesoenden bèèₐlig ies derom ‘n belangrieken fòòrwòdde fòòr ‘e ientellekt. M’n ken nemmelik nâât goo neitienke soender ‘n struktoer die ‘t dòt oenderstúúnt. Óm dòt tó bereeken soêₐd m’n faik roendgaaₑn en nâât tó lang sitte blieuwe. M’n soêₑnd ek gesoend iete en genòg sleepe. Fòòral soêₑnden wir òp uus bèèₐlig achtje. As ie uus wette leet dòt het nâât wörket, den mútte wie ‘rnei luusterje

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s