Alles dòt wie nó hewwe kómt nâât fansem

Skriiₑnd tróch Kenho

Téknelóógieën hewwe uus libben mekliker mekke. Èₐlke pèₐsóón het nó ‘n telefóóntjen bie ‘m sem dòt as ‘n rekkenaar wörket. Mei ‘n telefóón ken nâât allónnig skille wòdde, mar ek nei ienfemââsje seeke. As wie òp ‘n knòp drúkke, krieje wie het wie hewwe wolle. Mar efter ‘t skerm gebúúₐt ‘r fuule saiken jin ‘t de gebroekers nâât wette. As wie alles fanòò ‘t begón òpbouwe sòlle, soêₑd uus fuule nieje diengen òpfalle der ‘t wie óóₐs nâât oeₑn tòòt hewwe soêₑden. Sóms hef iek ‘t gefoel dòt de oentwikkelaar ‘t so mòòi fòòr e-nem kriejt. Nâât allónnig wörket de apperaat goo, mar de wörkwiize ies ek eenfââldig genòg fòòr óóren. Dertróch hewwe fuule méénsken der baat bie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s