Spraik ies ‘n brèège

Skriiₑnd tróch Kenho

Èₐlke pèₐsóón ies òòₐs en libbet ien sien likje wrââld. Al wòddeerje wie uus prievéé sfeer, ies ‘t uus al lang òpfond dòt gaarwörking ‘n better rieseltaat jout. Derom hoowe wie ‘n meddel dòt uus gedachte déélt en dòt de gaarwörking mekliker mekket. Hierfòor kómt ‘n spraik ien bééld. Spraik fetjiₐnwòddiget de baases die ‘t èlkeneen dééle ken. ‘N Spraik hoowt nâât de gedachten en gefeelens fan een pèₐsóón heelendal uutdrúkke tó kennen. Fansem ken ‘roeₐn wörke wòdde, het tòt ‘n fuule kemplékseren spraik leidt. Dòt ies ek werom ‘n spraik menning fuule kemplékser as òòre tó wèèzen liekje. As de méénskip groeit en méénsken jem meer ien feskillende gebieden spésjaaleseerje, ies de behoofte fòòr ‘n grättere baases fòòr kemmunekaasje graaₑt. Òòₐs ken de méénskip gewóón nâât foenksjeneerje. Derom ken de ene spraik oer de gedachtenwrââld fan één pèₐsóón niks sizze. As de méénskip ‘n so kempléksen gedachtenwrââld nâât hoowt, ies ‘r ek gin rekkening mei hèₐlden as m’n de spraik fan é méénskip oentwikkelt. Derom leet ‘n spraik allónnig de nievóó fan méénskipoentwikkeling sèèn, en nâât die fan ienkele pèₐsóónen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s