'n Lik meer riis, toilétpepiir en so kaipje

Skriiₑnd tróch Kenho

Dòt ‘r fanòò begón mâât meerdere Jéroopeeske lâânden een fòòr een tróch ‘t keróónefierus ienfekteere wòdde, begónne jin méénsken ien ‘t Westen diengen ien ‘e supermörk messaal tó kaipjen. Dòtsòlde het ‘m fòòrdeent ien Hongkong ‘n moeₑne liin. Òp 14 mâât geeng iek nei de supermörk en der soog iek dòt ‘r oeₑn riis en oore libbensmiddel nâât meer oentbrekte. Mar waa wet of dit keróónefierus wúr wúróm nei Aazje kómt. Derom hef iek ek ‘n lik meer riis, toilétpepiir en oore saiken kaipe. ‘t Seekere fòòr ‘t oenseekere tó nimmen ies ómmes altied better!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s