Hó 't meer m'n wet, hó 't minder m'n tienkt dòt ie wet

Skriiₑnd tróch Kenho

Diengen kenne nâât ien een wòd beskriiₑnd wòdde. Samenfetting ken allónni ‘n opperflekkig bliek jòòₑn oeₑn diengen. ‘t Ies makklik óm fan niks tó wetten tòt ‘r ‘n lik fan tó wetten tó kómmen. ‘t jout uus ‘t gefoel as of wie fuule meer as fòòrhenne wette. Mar dòt klappet nâât.  ‘t Feskil leit ‘roeₑ dòt ‘n beginner allónnig festaaₑn ken, twielst ‘n erfarene iets meikje ken. ‘t Meikjen ies héél óóₐs as ‘t festaaₑn  en feraasket fuule meer kennis en erfaring. Krekt hiiroeₑn leit ‘t feskil. Hó meer m’n lééₐt, hó meer détajs òpfalle. Dizze détajs liekje buutenstaaₑnders oeₑnsinnig en begónners nâât belangriek tó wèèzen. Mar fòòr ‘e erfarene meikje jèè fuule uut. As òp ‘e détajs nâât achte wòd, ken ‘t tòt ketestróóf kómme. Derom tróch ‘t leeren wòd ‘n buutenstaaₑnder langsemeroeₑn ‘n wiirnimmer en ien ‘t lest ‘n meiker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s