't Keróónefierus lieket gin eend tó kennen

Skriiₑnd tróch Kenho

Òp 19 mâât het Sjienaa fòòr ‘t èₐst soent ‘t uutbrekken fan ‘t fierus ien eend desiember 2019 gin nieje ienfeksje bekendjoend. Mar as wie nei  de óóre kâânt fan ‘e wrââld kiekje, sèène wie dòt krekt òp dit mómint ‘t fierus graaₑte ferspriejing fiendt ien Úúroopaa en Aaméériekaa. ‘t Oeₑntal fan nieje sieke pèₐsóónen nimt mei tónimmende gaauwens tó. De préésiedént fan FS Trump het alle burgers biestâând tóseid en wòl jer 1.000 dollars jòòₑn. Skoeₑlen, universiteiten en óóre ienstellingen ien Úúroopaa begónne dicht tó gaaₑn  óm sesjaalen kontakt tusken méénsken tó feminderjen. Ietaalje is sem soent 10 mâât 2018 heelendal òòsluuten fan ‘e buutenwrââld, twielst óóre úúroopééske lâânden een fòòr een feskillende likje régieóónen òò tó sluuten begóone.

Dizze setoewaasje ien ‘t Westen het touristen en studénten jin ‘t der tiidlik blieuwe reden joend, óm wúróm nei jerre lâând fan herkómst tó gaaₑn. Al lieket de sitoewaasje ien festlâând Sjienaa ‘n lik better wòdden tó wèèzen, ies ‘t gefaar jitte graaₑt dòt ‘t fierus tróch de wúrómkómmende méénsken wúrómbròòt wòd. Den betiₐt dòt de milde sitoewaasje fan Sjienaa fan nó gin wiirbúrg ies dòt so fòòr goo blieuwe sòl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s