Niks ies wòddiger as 't libben

Skriiₑnd tróch Kenho

‘t Libben ies de fòòrwòdde fan alles dòt wie hewwe wòlle. Soender ‘n gesoend libben betéékent óóre diengen niks, ómdòt wie gewóón mei ‘n sieken bèèₐlig niks genietje kenne. Diengen hewwe ‘n priis óm jer wòdden oender jin méénsken tó tóónen. As jin méénsken een fòòr een jem nâât fòòr goo hââlde, blieuwt ‘r ek niks fan jer wòdde oer.

‘n Fòòrbééld binne hootéllen ien dizze tiid fan ‘t keróónefierus. Ómdòt ‘t bekend ies dòt ‘t fierus ‘t best fespriejd wòd as méénsken mei e-nem binne, wòlle jèè ek nâât tó faik nei buuten gaaₑn. ‘t oeₑntal reizigers minderet en gineen ies fan plan óm nei ‘n óór lâând tó gaaₑn. Derom ies de fraig nei hootéllen òònómd. Ien dizze tiid wòlle jin méénsken mar gesoend blieuwe. Óóre diensten binne nâât fan wèèzenlik belang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s