Ékenóómiske oerwéégingen binne nâât alles

Skriiiₑnd tróch Kenho

Òp 23 mâât ies ien duutslâând ‘t verbòd bekendjoend oer ‘t moetjen fan trèè of meer pèₐsóónen ien ‘t pebliek. Al ies m’n al fan plan, óm oennóódigen uutgang heelendal tó febieden, ies de èₐ`stnèème maatreegel tóminsten fòòr nó genòg, tienkt m’n. Oeₑn ‘e óóre kâânt ies Swééden dwaaₐnde óm nieje siekenhuuzen tó bouwen. De regeering wòl ek tófallig méénsken fòòr ‘t keróónefierus teste, óm de ómfang fan ‘e pandémie better ien tó skatten.

‘t Ies faik fòòr de hadde ferspriejing fan ‘t fierus ien ‘t westen ‘ròp wiisd dòt ‘r nâât genòg bewustèèze oender ‘t fòlk fòòr ‘e sériúúsiteit fan ‘e pandémie ies. Méénsken moetje e-nem jitte as ‘r al niejs ies dòt ‘t fierus héél oeₑnsteklik ies en ‘r binne jitte liiₐd jin ‘t begón mâât 2020 nei ietaalje gaaₑn, die óm die tiid al fòòr ‘e oeₑnkentrólbere ferspriejing fan ‘t fierus bekend stéét.

Mar iek tienk dòt de grätste òòrsaik ies dòt regeeringen ien ‘t westen nâât had genòg òp ‘e keróónekriese fanòò janewaaris 2020 ien Sjienâât réaageere hewwe. ‘r Wââd gin grensen sluuten en rieke mar sieke liiₐd uut Sjienaa kenne maklik nei ‘t westen kómme, het ‘t fierus mei hem mei briengt.  ‘n Rééden ies óm de ékenóómie tó beskermen ómdòt as ‘r ‘n febòd òp frieje bewééging leid ies, den mút de tèènstiendustrie ‘roender lieje, sóas toerisme, hótellen en so. Mar fòòr dit kòtdoerige fòòrdéél ien fébrewaaris der ‘t frieje bewééging tóleeten wââd, mút ‘t nó ien mâât en de neikómmende moeₑnen betelle wòdde. Lâânden ien ‘t westen binne nó sem had tròffen tróch ‘t fierus en nó wòl èₐlk lâând de bewéégingsfrieheid fan méénsken rédoeseerje. Likje bedrieuwen gaaₑn nó tiₐcht, ómdòt ‘r fuule minder klieënten kómme. De streeten wòdde leeg en so.

As ‘r mar èèₐder òp ‘e épiedémie ien Sjienaa réaageere west hee, hee ‘t gefòlg fòòr ‘t westen nâât so min west.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s