‘t Swemmen òp 27 mâât

Skriiₑnd tróch Kenho

Òp 27 mâât ies ‘t héél waarm en sónnig. Eegenlik ies ‘t al so ienkele dèègen west. Ientressant ies dòt ‘t weer óóre wieke fòòral reineftig wòdde sòl, wòd ‘t fòòrspeld. Derom tienk iek ééwen nei de strand tó gaaₑn, het iek al soent ‘t eend fan fòòrig jiir nâât meer deend hef. Nódòt ‘t bienei lente ies, wòl iek wòl òpnee swemme gaaₑn.

Mei ‘t keróónefierus hef iek eegenlik al tòòt dòt de strâând sluuten ies. Derom skille iek fan ‘e mòòn óm tó fraigjen òf de strâând sluuten blieuwde. Just hef iek dòt antwòd kriejd, mar ‘r wââd ek seid dòt dòt allónnig betiₐtt dòt ‘r gin badmesters wèèze soêₑden. Méénsken kenne dus jitte nei binnen gaaₑn óp tó swemmen.

Dèè ‘t iek oengefeer 2 uur middes oeₑnkòòm, wââd iek heelendal fan stréék. ‘r Wééₑden so fuule méénsken dòt ‘t òp ‘n simmedei lieke. Mar goo. Nei ‘t éléktróóniske skerm òp ‘e strâând ies ‘t joo 27 graaₑd sélsius. Dòt ies waarm! Gin woender dòt ‘r so fuule liiₑd binne!

Het mie jitte meer ferbaasde wééₑd dòt ‘r swemtrééning plakfoend. Dermei méén iek dòt studinten jin ‘t gewóónwei ien ‘t swembad swemme leere, binne joo allegaar òp strâând. Mar dòt ies ek lóógisk, ómdòt alle swembaaden sluuten en boppedòt nâât meer tógankelik binne. De strâând ies fiiₐstente fuule!

Ien èₑlk gefal hef iek fan ‘t swemmen genóóten. Al hef iek mie tróch de touw ‘n lik snieje lòtten (óm swemgasten tó oentwieken), ies ‘t nâât tó min. ‘t Ies ‘n goeₑden dei west!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s