Wúróm ken autómaatieseering gefaarlik wèèze?

Skriiₑnd tróch Kenho

Autómaatieseering betjiₐt dòt òpdrachten tróch mesienen deend wòdde ien plak fan tróch méénsken. ‘t Fòòrdéél ies dòt m’n dertròch wúrheljende òpdrachten sem nâât tó dwaaₑn hoowt. As ‘t óm likje òpdrachten géét, ies ‘t héél goo. Mar ‘t neidéél ies dòt mesienen mei oenferwaaₑte setoewaasjes nâât goo ómgaaₑn kenne. Ien sókke setoewaasjes sòlle jèè gewóón òphââlde mei ‘t wörk (dòt héét krââsje) of ien ‘t minste gefal tróchgaaₑn en de nieje setoewaasje nâât ien reikening hââlde. Ómdòt jin mesienen òp die setowaasje nâât tóròt binne, kenne jèè skaade feroorsaikje.

Sééker het ‘t begrip fan mesienleere ien ‘t Iengelsk òpdetsen en dermei wòd méénd dòt mesienen ek nieje setoewaasjes hanteerje kenne. Mar hó ‘t goo ‘t wèèze ken, mút jitte besiiₐnd wòdden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s