‘t Eene leidt tòt ‘t óóre

Skriiₑd tróch Kenho

De wrââld ien ‘n woenderber plak. M’n seit faik dòt ‘t eene gelók nei ‘t óóre kómt. Só ferhââld ‘m oenglók ek. As m’n ‘t petróón fan oeₑneenfólgjende oengelókken sógt, ies ‘t héél belangriek óm nei ‘m sèm tó sèèn óm ‘n langdoerige óplossing tó fienden. ‘t Eene oengelók ken wòl tófal wèèze, mar ‘t twaade, tròdde en so hewwe faik mei die pèₐsóón sem tó meikjen.

Òp ‘esólde meniir leid ‘t leeren fan ‘e eene saik nei t leeren fan ‘e óóre. Gin twaa saiken staaₑne heelendal iesóleere fan e-nem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s