Èₐlk óóren taafel ies oenbroekber

Skriiₑnd tróch Kenho

Mei de nieje reegeling dòt méénsken nâât tiₐchter as 1,5 meeter neist e-nem wèèze meie, binne fuule wienkelen òpnee iendééld. Ien ‘n likje stéé as Hongkong ies de bóóm doer. Derom befiende jin taafels ien réstóranten jem faik tiₐcht bie e-nem. M’n wòl altied de gräste wienst helje. Mar dòt leid ek tòt ‘n graaₑte ómstelling ien é tiid fan ‘t keróónefierus.

Òp 3 April geeng iek nei ien fan ‘e grättere hooreekaa “Fairewood”. Al lieke ‘t derop dòt ‘r fuule frieje taafels wééₐden as iek ‘t fan buuten òò soog, wééₐd ‘t eegenlik nâât so. Binnen wééₐd èₐlk óórne taafel nâât tó broeken. ‘t Wééₐd ómdòt jin taafels tó tiₐcht bie e-nem west wééₐden. Nó kòòst èlk óóre taafel nâât broekt wòdde.

Bééld: Èₐlk óóren taafel kriejt dit kaaₑtjen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s