Wúróm oenderseekje wie ‘t spretsen Hielepes?

Skriind tróch Dyami Millarson

‘t Allerbelangriekste fòòr ‘t behââld fan ‘n spraik ies uutspraik, fiend iek. De uutspraik mút echt goo wèèze. Dòt ies ek wúróm wie de skrieuwwiize fan van der Kooy lééd hewwe ien 2018. De skrieuwwiize fan van der Kooy hèlpt mei ‘t behââlden fan ‘e ââlde Hieleper uutspraik, ómdòt de skrieuwwiize fan van der Kooy heelendal òp ‘t echte ââlde spretsen Hielepes òòstemd ies.

Fòòr uus koo ‘t sódwaande nâât óós dòt wie de skrieuwwiize fan van der Kooy broeke lere soêₑden en fòòr uus ken ‘t nâât óós dòt wie die skrieuwwiize altieten broeke blieuwe sòlle. De Hielepes sem see-en altieten tjin uus ien 2018 en 2019 dòt wie ‘t Hielepes goo uutsprekke kòòsten, en dit koom heelendal tróch ‘t leeren fan ‘e skrieuwwiize fan van der Kooy.

Wie hee-en èst jitte probeere óm de nieje skrieuwwiize oen tó leeren, mar dòt joog uus nâât genóg iensicht ien ‘e uutspraik fan ‘t Hielepes en dèè ‘t wie de spelling fan van der Kooy lééden mei sien wòddenbook, wééₐden wie fekaipe. Wie wisten dèè hókker skrieuwwiize wie hewwe mòòsten!Wielst wie fuule jòòₑn óm ââlde wòdden, jòòn wie ‘t meste óm goede uutspraik. Ómmes dòt ies ‘t beste fòòr ‘t behââld. Ââlde wòdden en sprekwòdden kenne maklik wúrómkómme, mar ââlde klanken nâât, ómdòt immen jin goo heere en skrieuwe mòòst, en de skrieuwwiize fan van der Kooy hèₐlpt mei ‘t goo heere ómdòt ‘r jin klanken sem goo hééd het en deróm goo skriind.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s