Friiheit betjₐt óóren tó rispékteeren

Skriiₑd tróch Kenho

Friiheid ies ‘n rélaatief begrip. M’n ken ‘m frii feele sem as ‘r bie fòòrbééld ien gefangenis sit. ‘t Ies ‘n tóstâând fan uus brein dòt wie uus nâât tjₐnhèₐlden feele. Óm uus friiheid tó behââlden, mútte wie jin winsken fan óóren rispékteere. Ómdòt méénsken tegaare libje, hangje uus friiheiden mei e-nem. De ene mút sien friiheid uutfiire soender de friiheid fan óóren tó beskaadigjen. De fòòrwòdde fan friiheid ies derom de friiheid fan óóren ien acht tó nimmen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s