‘m Oeₑnpasse leere

Skriiₑnd tróch Kenho

‘t Ies uus oeₑnleg óm diengen tó wúrheljen. Diengen jin ‘t wie fòòrhenne deend hewwe en jin ‘t efféktief wèèzen tó liekje, binne ien uus brein òpsliend en wòdde bie ‘t fòòrkómmen fan ‘tsòlde prebléém uutfiiₐd. Dit mékaanisme ken uus énerzjie bespaarje, ómdòt wie èₐlke keer òpnee ‘n óóre òplossing tó tienken behoowe. Mar as ‘n nieje setoewaasje ‘m fòòrdweit, mútte wie ek óóₐs tienke. As wie jitte desòlde wei ienslaaₑne, ken ‘t tòt jitte meer prebléémen kómme. Dit heet oeₑnpasse en biedrèèget tòt uus oerlibjen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s